Projekti “Thyerja e Stereotipeve gjinore dhe Roleve tradicionale në zonat rurale”

Projekti “Thyerja e Stereotipeve gjinore dhe Roleve tradicionale në zonat rurale”

Projekti “Thyerja e Stereotipeve gjinore dhe Roleve tradicionale në zonat rurale”, synon të fuqizojë të rinjtë për të qënë aktorë aktivë në promovimin e barazisë gjinore. Qëllimi kryesor i këtij projektit është lufta kundër stereotipeve gjinore, roleve tradicionale dhe ndryshimin e qendrimeve, mentalitetit dhe qasjes në zonat rurale mbi pritshmëritë ndaj vajzave dhe djemve.

4 shtyllat kryesore të këtij projekti:

  • Trajnim 1 javor ku morën pjesë 20 të rinj, vullnetar, student, aktivist në shoqërinë civile, punonjës të qeverisjes lokale, profesionist në fushën e arsimit etj. Trajnimi u bazua në metodat e edukimit jo formal nga ekpsertë të fushës.
  • Video mesazh i realizuar nga vetë të rinjtë me qëllim promovimin e barazisë gjinore, rëndësinë e thyerjes së stereotipeve dhe roleve tradicionale të cilat janë një nga sfidat më të mëdha për vajzat dhe gratë në arritjen e potencialit të tyre.
  • Broshurë dhe poster si materiale infomuese dhe ndërgjegjësuese mbi rëndësinë e promovimit të barazisë gjinore dhe reduktimin e stereotipeve gjinore në shoqëri, veçanërisht tek të rinjtë.
  • Fushatë online/offline me fokus edukimin e të rinjve dhe komunitetit mbi thyerjen e stereotipeve gjinore përmes një serie infografikësh, postera informues në shkolla, institucione edukimi apo vende publike dhe shpërndarja e broshurave informuese.
  • Vazhdimi i aktviteteve nga të rinjtë aktivistë, si sesione informuese në shkolla, takime në komunitet në zonat rurale.

 onlyfans videos leaked
onlyfans leaked
onlyfans video
xnxx
onlyfans videos leaked
onlyfans videos nude
onlyfans leaked